Privacy Beleid

Privacybeleid – versie 1.0 van 15/07/2021

 

 1. Samenvatting van het beleid en overzicht van de verwerking

GEGEVENSBEHEERDER

LIVE MANAGEMENT SRL

Opererend onder de handelsnaam “Inspire Fitness Concept’’

Brusselsesteenweg 481, 1785 Merchetm

Belgisch Handels- en Vennootschapsregister nr. 0764.347.231

www.inspirefitnessconcept.be

 

DERDE ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

– Technogym reservatie systeem, onze online booking tool,

– Stripe, ons online betaalmiddel

– Mailchimp, onze e-maildienst

– Instagram en Facebook, de sociale-mediaplatforms die we gebruiken om onze gemeenschap op te bouwen en te verenigen

 

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

– Recht op toegang tot uw gegevens;

– Recht om gegevens te rectificeren, bij te werken en aan te vullen;

– Recht om uw gegevens te wissen;

– Recht om verwerking te beperken;

– Recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens;

– Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;

– Recht om uw toestemming in te trekken.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Niet van toepassing

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS NAAR EEN DERDE LAND

Ja, naar de Verenigde Staten, waar Stripe, Mailchimp, Facebook & Instagram gebaseerd zijn.

 

 1. Algemene bepalingen

Het volgende privacybeleid regelt de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna “Persoonsgegevens”) door LIVE MANAGEMENT SRL, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 481, 1785 Merchtem, ingeschreven in het Belgische handels- en vennootschapsregister onder nr. 0733.760 .359, handelend onder de handelsnaam “Inspire Fitness Concept” (hierna “INSPIRE FITNESS CONCEPT” of “wij”). Deze Persoonsgegevens worden door ons verzameld wanneer u gebruik maakt van onze website www.inspirefitnessconcept.be (hierna de “Site”) of wanneer u een lidmaatschap neemt bij INSPIRE FITNESS CONCEPT studio(‘s).

INSPIRE FITNESS CONCEPT zet zich in om uw Persoonsgegevens te beschermen en te respecteren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016).

Door op de Site te surfen, erkent u dat u dit privacybeleid zorgvuldig hebt gelezen en het zonder enig voorbehoud aanvaardt.

Het doel van dit privacybeleid is het specificeren van de categorieën Persoonsgegevens die INSPIRE FITNESS CONCEPT verzamelt in verband met haar bedrijfsactiviteiten, Site, applicaties, diensten en alle andere middelen met betrekking tot informatie of communicatie, waaronder e-mails (hierna gezamenlijk aangeduid als de “Diensten”). Tevens wordt beschreven hoe dergelijke Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt en aan derden kunnen worden bekendgemaakt. Dit Privacybeleid beschrijft verder de verschillende maatregelen die INSPIRE FITNESS CONCEPT heeft geïmplementeerd om de veiligheid en privacy van de door haar verzamelde Persoonsgegevens te beschermen, hoe u uw rechten kunt uitoefenen, en hoe u contact met ons kunt opnemen over onze privacypraktijken.

INSPIRE FITNESS CONCEPT geeft om de privacy van de Persoonsgegevens van haar gebruikers van de Diensten en eventuele anderen die verzameld kunnen worden (hierna “Gebruiker” of “u” of “uw”) en zal Persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

INSPIRE FITNESS CONCEPT is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. INSPIRE FITNESS CONCEPT zal handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-Verordening 2016/679 van 27 april 2016) en alle andere toepasselijke gegevensbeschermingswetten, zoals de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens, en zoals gedetailleerd in dit Privacybeleid (“Toepasselijke Gegevensbeschermingswetten”).

Indien u vragen heeft over dit Privacybeleid of meent dat uw belangen niet of onvoldoende worden behartigd, kunt u contact met ons opnemen via e-mail info@inspirefitnessconcept.be of door een brief te sturen naar het hierboven vermelde adres.

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunt u het recht hebben om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit of de leidende toezichthoudende autoriteit, zoals de Belgische Autoriteit voor gegevensbescherming (adres: Rue de la presse 35, 1000 Brussel, e-mail: contact @ apd-gba.be). Dit zal in het algemeen het geval zijn wanneer u zich in de Europese Economische Ruimte (hierna “EER” genoemd) bevindt, waartoe ook België behoort. Wij stellen het echter op prijs dat u, voordat u een klacht indient, contact met ons opneemt, zodat wij u kunnen helpen met uw verzoek of probleem.

INSPIRE FITNESS CONCEPT kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Maar als we dat doen, zullen we het je op een of andere manier laten weten. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld extra op de hoogte brengen (zoals door een verklaring toe te voegen aan de homepage van onze Site of door u een e-mail te sturen). Deze wijze van kennisgeving zal afhangen van de omvang van de wijziging (ingrijpende wijziging of kleine aanpassingen). Gewijzigde versies zullen onmiddellijk van kracht worden, tenzij anders vermeld.

Wij wijzen u erop dat de Diensten links kunnen bevatten naar andere websites, digitale platforms of internetbronnen die vrijwillig of via cookies of andere technologieën persoonsgegevens kunnen verzamelen. INSPIRE FITNESS CONCEPT is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor of heeft geen controle over die andere websites of internetbronnen of hun verzameling, gebruik en openbaarmaking van uw Persoonsgegevens. INSPIRE FITNESS CONCEPT raadt u aan het privacybeleid van die andere websites, tools en internetbronnen door te nemen om te begrijpen hoe zij Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

 1. Gegevens verwerkt door INSPIRE FITNESS CONCEPT

De categorieën van persoonsgegevens die door INSPIRE FITNESS CONCEPT kunnen worden verwerkt, hangen af van de relatie die u met INSPIRE FITNESS CONCEPT heeft:

 1. Als u een klant bent van INSPIRE FITNESS CONCEPT

In een notendop: u heeft een account aangemaakt op onze website of u heeft zich als klant ingeschreven bij de receptie van de studio.

Verzamelde en verwerkte persoonsgegevens

Registratiegegevens: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsinformatie, adres

In B2B-relaties kan aanvullende informatie worden gevraagd om facturen aan de klant te verstrekken (bv. BTW-nummer, vestigingsplaats, …)

Wanneer de klant zich inschrijft voor cursussen of workshops, maar niet deelneemt aan een of meer cursussen of workshops waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven, worden “no-show tarieven” gegenereerd door INSPIRE FITNESS CONCEPT

Doel van de verwerking: dienstverlening (inschrijven voor cursussen en workshops) en communicatie met u (dit omvat sporadische e-mails met nieuws met betrekking tot INSPIRE FITNESS CONCEPT, nieuwe cursussen en workshops, informatie over het inschrijven voor nieuwe klanten, …).

Rechtsgrondslag voor de verwerking: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.

 

 

 

 1. Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen

In een notendop: INSPIRE FITNESS CONCEPT biedt u de mogelijkheid om in contact te blijven en van tijd tot tijd de nieuwsbrief van INSPIRE FITNESS CONCEPT te ontvangen en u kiest voor deze optie door het formulier in te vullen dat op onze Site beschikbaar is.

Verwerkte persoonsgegevens: voornaam, achternaam en e-mailadres.

Doel van de verwerking: verzenden van een elektronische nieuwsbrief.

Rechtsgrondslag voor de verwerking: Om u op de hoogte te houden van onze aanbiedingen en het nieuws van INSPIRE FITNESS CONCEPT. Uw toestemming zal uitdrukkelijk worden gevraagd (en kan op elk moment worden ingetrokken – stuur ons gewoon een e-mail naar inspirefitnessconcept.be).

 

 1. Als u contact opneemt met INSPIRE FITNESS CONCEPT

In een notendop: u vult het contactformulier in dat beschikbaar is op onze Site of u neemt op een andere manier contact met ons op om bijkomende informatie te ontvangen.

Verwerkte persoonsgegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en alle relevante persoonsgegevens die u in dit kader aan INSPIRE FITNESS CONCEPT hebt verstrekt.

Doel van de verwerking: om contact met u op te nemen met de gevraagde informatie en/of om uw vragen te beantwoorden.

Rechtsgrondslag voor verwerking: wij baseren ons op ons rechtmatig belang.

Hoewel wij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens nauwkeurig, volledig en up-to-date zijn, kunt u ons hierbij aanzienlijk helpen door ons onverwijld op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in uw gegevens door ons een e-mail te sturen naar info@inspirefitnessconcept.be.

Gegevens verzameld via geautomatiseerde middelen: Naast het bovenstaande kunnen wij bepaalde gegevens verzamelen via geautomatiseerde middelen, zoals cookies, wanneer u onze Site of pagina’s bezoekt of gebruik maakt van onze andere Diensten.

Gegevens ontvangen van derden: Wij ontvangen ook informatie via derden, bijvoorbeeld wanneer u toegang krijgt tot onze accounts op sociale netwerken zoals Facebook met uw gebruikers-ID en wachtwoord.

Gebruikers mogen INSPIRE FITNESS CONCEPT geen Persoonsgegevens over een andere persoon verstrekken, tenzij die persoon daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven (behalve wanneer het gaat om de minimale Persoonsgegevens die nodig zijn om een derde partij een cadeaubon te verstrekken). In dat geval blijven de persoonsgegevens beperkt tot de voornaam, de achternaam en het e-mailadres van de betrokkene.

INSPIRE FITNESS CONCEPT zal geen gevoelige gegevens verzamelen. Dit omvat gegevens zoals: gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, medische gegevens, godsdienstige overtuiging, strafblad, lichamelijke of geestelijke gezondheid of seksuele geaardheid van gebruikers. INSPIRE FITNESS CONCEPT zal, indien nodig, uw uitdrukkelijke toestemming verkrijgen om dergelijke gegevens te verzamelen.

De Gebruiker stemt ermee in correcte Persoonsgegevens aan INSPIRE FITNESS CONCEPT door te geven. De Gebruiker kan te allen tijde de verstrekte Persoonsgegevens wijzigen. INSPIRE FITNESS CONCEPT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen in de Diensten die te wijten zijn aan foutieve Persoonsgegevens die door de Gebruiker zijn verstrekt of aan wijzigingen in de Persoonsgegevens van de Gebruiker door beheertools van derden.

INSPIRE FITNESS CONCEPT zorgt ervoor dat haar direct-marketingactiviteiten voldoen aan de toepasselijke wetgeving.  INSPIRE FITNESS CONCEPT verkoopt of verhuurt geen persoonlijke gegevens aan marketingbureaus of derden.

 1. Uw toepasselijke rechten inzake de bescherming van Persoonsgegevens

Volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u bepaalde rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens die wij over u verwerken.

U kunt ervoor kiezen om ons geen Persoonsgegevens te verstrekken. U kunt ook afzien van het rechtstreeks aan ons verstrekken van Persoonsgegevens. Indien u echter uw Persoonsgegevens niet verstrekt wanneer u daarom wordt verzocht, of indien u uw rechten uitoefent, kan het zijn dat u geen gebruik kunt maken van de Diensten (indien van toepassing), en dat wij u geen informatie kunnen verstrekken over de Diensten.

Je hebt het recht om:

– Toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die over u worden bewaard en na te gaan waarvoor ze worden gebruikt, hoe lang ze worden bewaard en of ze al dan niet aan derden worden doorgegeven;

– Verzoek om correctie van onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige Persoonsgegevens;

– te verzoeken dat Persoonsgegevens worden gewist, bijvoorbeeld wanneer zij niet langer nodig zijn. Wij kunnen echter weigeren gegevens te wissen die wij nodig hebben om aan een wettelijke verplichting te voldoen;

– Bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens in specifieke gevallen, maar u kunt geen bezwaar maken tegen de verwerking van informatie die voor ons noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;

– In specifieke gevallen te verzoeken om beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens;

– uw Persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat te ontvangen en ze naar een andere voor de verwerking verantwoordelijke te sturen (“dataportabiliteit”);

– Om uw toestemming op elk moment in te trekken, indien de verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming.

Indien u vragen heeft over deze rechten of dit privacybeleid, of indien u deze rechten wenst uit te oefenen, gelieve ons te contacteren op het volgende e-mailadres “inspirefitnessconcept.be”.

Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informatie verstrekken. Deze termijn kan indien nodig met twee extra maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken. Wij zullen u binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen van een dergelijke verlenging en van de redenen voor de vertraging.

Deze rechten zullen kosteloos worden uitgeoefend, tenzij de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn. In het laatste geval kan INSPIRE FITNESS CONCEPT een redelijke vergoeding vragen of de gevraagde handeling weigeren.

 1. Openbaarmaking van persoonsgegevens

Hoewel INSPIRE FITNESS CONCEPT Persoonsgegevens kan overdragen aan haar zogenaamde zakenpartners, consultants of andere dienstverleners voor de uitvoering van de Diensten (indien van toepassing) of enig ander contract dat wij met hen of met u aangaan, zullen wij geen Persoonsgegevens delen met derden voor secundaire of niet-gerelateerde doeleinden, tenzij anders aangegeven op het moment van verzameling.

INSPIRE FITNESS CONCEPT kan verzamelde Persoonsgegevens delen met:

– RSV TOOL van TECHNOGYM, online boekingssoftware.

– Stripe, ons online betaalmiddel.

– Mailchimp, onze e-maildienst.

– Instagram en Facebook, de sociale mediaplatforms die we gebruiken om onze gemeenschap op te bouwen en bij elkaar te brengen.

Indien INSPIRE FITNESS CONCEPT betrokken is bij een fusie, verkoop van activa, financiering, liquidatie of faillissement, of de overname van al of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf, kunnen wij uw informatie met dat bedrijf delen voor en na het sluiten van de transactie.

Indien van toepassing of noodzakelijk, heeft INSPIRE FITNESS CONCEPT het recht om Persoonsgegevens over te dragen aan toepasselijke wetshandhavings-, regelgevende of andere overheidsinstanties, of aan derden indien dit uitsluitend noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen of voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

Daarnaast kunnen wij uw Persoonsgegevens delen met derden die functies uitvoeren namens ons bedrijf en die diensten aan ons verlenen, zoals onze professionele adviseurs, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze accountants en advocaten of onze IT-consultants voor het uitvoeren van test- en ontwikkelingswerkzaamheden aan onze Site.

Wij eisen van onze leveranciers dat zij deze Persoonlijke Informatie beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik en openbaarmaking. Het Internet kan echter niet 100% veilig zijn, en wij kunnen de veiligheid van de Persoonlijke Informatie die u aan ons verstrekt niet garanderen.

 

 1. Bewaartermijn

 INSPIRE FITNESS CONCEPT bewaart Persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, behoudens voor zover anders is bepaald of toegestaan door toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving. Wij ondernemen stappen om uw Persoonsgegevens permanent te verwijderen indien de wet dit vereist of indien uw Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld.

De bewaartermijn is als volgt:

– Alle Persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van onze contractuele relatie met u als klant, worden bewaard zolang u klant bent, en zullen worden verwijderd 7 jaar na uw laatste gebruik van onze dienst (laatste inschrijving voor een cursus / workshop),

– Indien u een online account aanmaakt, maar u niet registreert voor een cursus/workshop, zullen alle Persoonlijke Gegevens worden verwijderd 2 jaar na uw laatste login op onze Site

– Indien u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, worden de Persoonsgegevens verwerkt en wordt de nieuwsbrief verzonden, zolang u zich niet afmeldt voor de nieuwsbrief / uw toestemming niet intrekt,

– Indien u via het contactformulier contact met ons heeft opgenomen, maar er geen contractuele relatie is ontstaan, worden uw Persoonsgegevens 12 maanden na onze laatste communicatie met u gewist.

 1. Internationale doorgifte van persoonsgegevens

Om onze diensten te verlenen en uit te voeren, kan het nodig zijn dat INSPIRE FITNESS CONCEPT uw Persoonlijke Informatie tussen meerdere landen overdraagt.

Door uw Persoonsgegevens aan ons te verstrekken, stemt u in met de overdracht en opslag van uw Persoonsgegevens buiten de EER.

Wij hebben alle stappen ondernomen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming worden behandeld.  INSPIRE FITNESS CONCEPT en de Derden Bedrijven voldoen aan de door de toepasselijke wetgeving vereiste bescherming.

 

 1. Beveiliging van persoonsgegevens

De veiligheid van Persoonlijke Informatie is belangrijk voor ons. Wij zullen uw Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.  INSPIRE FITNESS CONCEPT zal alle redelijke en passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van Persoonsgegevens te beschermen. INSPIRE FITNESS CONCEPT zal met name de nodige maatregelen nemen om onopzettelijke of onwettige vernietiging, diefstal, verlies, wijziging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens te voorkomen.

Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u zelf een wachtwoord hebt gekozen) dat u toegang geeft tot bepaalde delen van onze Site of andere digitale activa, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dat wachtwoord. Wij vragen u uw wachtwoord niet met iemand anders te delen. Leden van ons personeel of onze contractanten hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens op een “need to know”-basis en in overeenstemming met de vertrouwelijkheidsverplichtingen. Dit is echter onderworpen aan een inspanningsverbintenis van onze kant en kan dus nooit worden gegarandeerd.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet zonder risico. De Gebruiker erkent dus dat wij de veiligheid van zijn of haar Persoonsgegevens op onze Site of andere digitale middelen (zoals onze applicaties, tools,…) niet kunnen garanderen; elke overdracht is op eigen risico. Wij zullen echter ons best doen om uw Persoonlijke Informatie te beschermen zodra wij deze hebben ontvangen en wij zullen passende beveiligingsprocedures en -voorzieningen gebruiken om te proberen ongeoorloofde toegang te voorkomen.