Voorwaarden

        Algemene Verkoopvoorwaarden – Versie 1.0 van 15/07/2021

 1. Toepassingsgebied en uitvoerbaarheid

De onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna de “AV”) regelen de betrekkingen tussen LIVE MANAGEMENT SRL, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 481, 1785 Merchtem, ingeschreven onder het nummer 0764.347.231, handelend onder de handelsnaam “Inspire Fitness Concept” (hierna “INSPIRE FITNESS CONCEPT”) en haar cliënten (hierna de “Cliënt(en)”) die ook worden aangeduid als de “partij” individueel en de “partijen” gezamenlijk. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze AV van toepassing op alle diensten, producten, aanbiedingen, bestellingen, contracten en facturen die door INSPIRE FITNESS CONCEPT aan de Klant worden verstrekt of uitgeschreven, hetzij aan de receptie van een INSPIRE FITNESS CONCEPT studio, hetzij op haar website zoals hieronder beschreven of op haar mobiele applicatie TECHNOGYM (hierna de “Applicatie”). INSPIRE FITNESS CONCEPT is alleen gebonden aan de voorwaarden en bepalingen die in deze AV zijn opgenomen. De toepassing van andere voorwaarden is uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder voor elke schriftelijke of mondelinge communicatie of onderhandeling die voorafgaat aan de aanvaarding van een door INSPIRE FITNESS CONCEPT aan de Klant verstrekte order.

Door een product of een dienst van INSPIRE FITNESS CONCEPT te kopen, bevestigt de klant uitdrukkelijk dat hij de AV zonder enig voorbehoud heeft gelezen en aanvaard. INSPIRE FITNESS CONCEPT behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen; indien de Klant de nieuwe Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet aanvaardt, kan elk van beide partijen het Contract met onmiddellijke ingang beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Telkens wanneer de Klant een bestelling wenst te plaatsen, dient hij/zij zich ervan te vergewissen dat hij/zij de AV heeft gelezen en begrepen die van toepassing zijn op het moment dat hij/zij een overeenkomst aangaat met INSPIRE FITNESS CONCEPT. Als u vragen of klachten hebt over deze AV, neem dan contact op met INSPIRE FITNESS CONCEPT via info@inspirefitnessconcept.be.

2.Aankoop van INSPIRE FITNESS CONCEPT producten en diensten

 1. Algemeen
 2. Aankoop van producten of diensten.

INSPIRE FITNESS CONCEPT biedt de mogelijkheid om al haar producten of diensten aan te schaffen op de website www.inspirefitnessconcept.be (hierna de “Site”) of bij de receptie van een INSPIRE FITNESS CONCEPT studio.

De Klant moet de online aangekochte producten afhalen volgens de voorwaarden die op het ogenblik van de bestelling op de site zijn vermeld.

 1. Aanmaken van een account / Online inschrijving

Om online diensten en producten van INSPIRE FITNESS CONCEPT te kunnen kopen, moet de Klant een account aanmaken op de Site. De account wordt aangemaakt door het invullen van een online registratieformulier en de Klant moet de volgende gegevens verstrekken:

– Voornaam;

– Achternaam;

– Geslacht ; Geboortedatum

– Geboortedatum;

– Adres; Telefoonnummer

– Telefoonnummer; E-mailadres

– E-mail adres ;

– Betalingsdetails;

– (……)

– Wachtwoord….

Bovendien moet de Klant de AV lezen en de toepassing ervan aanvaarden.

Nadat de Klant een account heeft aangemaakt, moet hij op zijn account inloggen met zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Eenmaal ingelogd, kan hij overgaan tot de aankoop van diensten of producten die door INSPIRE FITNESS CONCEPT op de Site worden aangeboden.

 1. Opties en prijsformules.

INSPIRE FITNESS CONCEPT biedt verschillende prijsopties voor de aankoop van trainingssessies. De verschillende pakketten worden duidelijk aangegeven op de site www.inspirefitnessconcept.be.

De activeringsdatum van uw sessies is de datum van de eerste geboekte en niet geannuleerde sessie, zelfs bij afwezigheid van deelname.

Aan promotionele aanbiedingen kunnen specifieke voorwaarden verbonden zijn.

Bovendien kan INSPIRE FITNESS CONCEPT oplossingen op maat aanbieden waarvan de prijs niet op de Site beschikbaar zal zijn, maar rechtstreeks door INSPIRE FITNESS CONCEPT aan de Klant zal worden meegedeeld op diens verzoek.

 1. Finaliteit van de verkoop.

INSPIRE FITNESS CONCEPT biedt geen terugbetalingen op reeds aangeschafte diensten of producten als gevolg van verandering van mening, verwonding, ziekte, adreswijziging van de Klant of enige andere reden die voortkomt uit de Klant. INSPIRE FITNESS CONCEPT kent echter een opschortingsrecht toe onder de in artikel 4 hieronder vermelde voorwaarden.

 1. Verhogingen en wijzigingen van de vergoedingen.

Prijsverhogingen gelden alleen voor nieuwe passen.

Wat de Abonnementspassen betreft, is de op het ogenblik van de inschrijving vermelde actuele prijs gegarandeerd voor de volledige duur van het abonnement (behalve in geval van wijziging van het BTW-tarief). In geval van een prijsverhoging zal INSPIRE FITNESS CONCEPT de klant zo spoedig mogelijk via het door hem gekozen communicatiemiddel op de hoogte stellen. Het abonnement wordt slechts verlengd indien de klant de nieuwe prijs en de eventuele wijzigingen van de AV aanvaardt. Indien de Klant niet akkoord gaat met de nieuwe prijs, zal het abonnement eindigen op het einde van het abonnement en zal het niet worden verlengd.

iii.        Cadeaubonnen.

De door INSPIRE FITNESS CONCEPT uitgegeven cadeaubonnen (6 maanden geldig) kunnen alleen worden ingewisseld voor de aangeboden diensten en producten. Zij zijn op geen enkele wijze inwisselbaar voor contanten.

 1. Leeftijd.

Om u in te schrijven of een aankoop te doen op het online reserveringssysteem van INSPIRE FITNESS CONCEPT en om regelmatige sessies te volgen, moet u een natuurlijke persoon zijn, ouder dan achttien (18) jaar of een minderjarige ouder dan zestien (16) jaar wiens inschrijving is goedgekeurd door de vertegenwoordiger van het ouderlijk gezag. Cliënten jonger dan zestien (16) jaar mogen alleen aan speciale sessies deelnemen met toestemming van de vertegenwoordiger van het ouderlijk gezag.

 1. Het sluiten van een overeenkomst
 2. Niet-bindende aanbiedingen.

Aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders door INSPIRE FITNESS CONCEPT aangegeven en totdat een overeenkomst tussen INSPIRE FITNESS CONCEPT en de opdrachtgever tot stand is gekomen. Prijsopties en opties kunnen in de loop der tijd veranderen. Bovendien zijn aanbiedingen geldig gedurende maximaal dertig (30) kalenderdagen vanaf hun uitgifte, tenzij anders aangegeven door INSPIRE FITNESS CONCEPT.

 1. Sluiting van de online-overeenkomst.

Wat de onlineverkoop betreft, is elke onlineaankoop door de klant volledig bindend voor de klant, maar de verkoop is pas definitief wanneer INSPIRE FITNESS CONCEPT per e-mail een bevestiging van de aankoop naar de klant heeft gestuurd. Wij raden u aan deze bevestigingsmail te bewaren. INSPIRE FITNESS CONCEPT behoudt zich het recht voor om elke verkoop te weigeren wegens uitputting van de voorraad of onbeschikbaarheid van het gekochte product/de gekochte dienst. Na ontvangst van de e-mail komt op basis hiervan een overeenkomst (hierna het “Contract”) tot stand tussen INSPIRE FITNESS CONCEPT en de klant.

iii.        Mogelijke onnauwkeurigheden en fouten.

Eventuele onjuistheden of vermoedelijke onjuistheden in de bevestigingse-mail moeten door de Klant schriftelijk worden gemeld binnen acht (8) kalenderdagen vanaf de datum waarop de aankoopbevestigingse-mail is verzonden. INSPIRE FITNESS CONCEPT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden in de bevestigingsmail die niet binnen de aangegeven periode zijn gemeld.

Indien INSPIRE FITNESS CONCEPT niet in staat is een product of dienst te leveren, bijvoorbeeld omdat de beschikbaarheid is verstreken of vanwege een duidelijke fout in de prijsaanduiding, zal INSPIRE FITNESS CONCEPT zo spoedig mogelijk contact opnemen met de Klant. In geval van onbeschikbaarheid van een product of dienst behoudt INSPIRE FITNESS CONCEPT zich het recht voor om de klant een vervangend product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs aan te bieden. In het geval dat de Klant het product of de dienst reeds betaald heeft en geen vervangend goed van gelijke kwaliteit en prijs wenst te ontvangen, zal INSPIRE FITNESS CONCEPT het totale door de Klant betaalde bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen met gebruikmaking van dezelfde betaalwijze die de Klant bij het plaatsen van de bestelling gebruikt heeft.

 1. Prijs en betaling
 2. De Prijs

Prijzen zijn vermeld in euro’s (EUR) en inclusief BTW. De prijzen zijn de prijzen die gelden op de dag van de aanbieding, op de Site, de applicatie of in de studio, naargelang het om een online of offline verkoop gaat.

 1. Online verkoop.

Met betrekking tot online verkopen zal INSPIRE FITNESS CONCEPT alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat betalingen op de meest efficiënte en veilige manier mogelijk worden gemaakt. Om dit te doen, vertrouwt INSPIRE FITNESS CONCEPT op de diensten van Stripe die INSPIRE FITNESS CONCEPT voorziet van een online e-commerce platform waarmee INSPIRE FITNESS CONCEPT haar producten en diensten op de site kan verkopen.

Indien de klant besluit gebruik te maken van de diensten van Stripe of enige andere derde partij aanbieders (hierna de “Derde partij aanbieders”) van INSPIRE FITNESS CONCEPT (hierna de “Derde partij diensten”), Het gebruik door de Klant van dergelijke Derden Diensten is onderworpen aan de voorwaarden van de desbetreffende Derden Aanbieders en INSPIRE FITNESS CONCEPT is niet verantwoordelijk voor of doet geen uitspraken over enig aspect van dergelijke Derden Diensten of hun voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot hun inhoud of de wijze waarop zij de gegevens van de Klant behandelen, beschermen of beheren of enige andere interactie tussen de Klant en de Derden Aanbieders Bovendien doet de Klant onherroepelijk afstand van alle vorderingen tegen INSPIRE FITNESS CONCEPT met betrekking tot de Diensten van Derden. INSPIRE FITNESS CONCEPT is in geen geval aansprakelijk voor schade of verlies veroorzaakt door of in verband met de activering van, de toegang tot of het gebruik van de Diensten van Derden door de Klant.

iii.        Tijdstip van betaling.

De Klant betaalt de prijs bij aankoop van de producten of diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door INSPIRE FITNESS CONCEPT is bepaald. In het geval dat INSPIRE FITNESS CONCEPT en de Klant uitdrukkelijk overeenkomen dat betaling niet op het moment van verkoop zal plaatsvinden, zal de Klant nadere informatie van INSPIRE FITNESS CONCEPT ontvangen met betrekking tot het tijdstip en de wijze van betaling. De klant voldoet aan de voorwaarden waarvan hij in kennis zal worden gesteld om aan zijn betalingsverplichting te voldoen. In alle gevallen moet de betaling voor alle sessies, workshops en evenementen vóór de geplande datum van de sessie, workshop en evenement zijn ontvangen. Indien de betaling niet op de vervaldatum is ontvangen, behoudt INSPIRE FITNESS CONCEPT zich het recht voor om de toegang tot sessies, workshops en evenementen te weigeren.

 1. Wijze van betaling.

Wat de online verkoop betreft, zal de klant aan zijn betalingsverplichting voldoen door een van de betalingswijzen te kiezen die bij de bestelling worden aangegeven (zoals Visa, Mastercard, Bankoverschrijving,…). Voor de offline verkoop zal de klant aan zijn betalingsverplichting voldoen door middel van de in de studio aangegeven betalingswijzen.

 1. Opties met periodieke betalingen.

Voor sommige van de door INSPIRE FITNESS CONCEPT aangeboden Opties (bijvoorbeeld maandelijkse abonnementen) zijn regelmatige betalingen vereist. Om de continuïteit van de dienstverlening aan de Klant te waarborgen, wordt het abonnement van de Klant automatisch verlengd op de vervaldatum, tenzij de Klant het abonnement beëindigt door middel van een voorafgaande schriftelijke kennisgeving bij afloop of in geval van een prijsverhoging die niet aanvaardbaar is voor de Klant, zoals bepaald in artikel 2(a)(v) “Verhoging en wijziging van vergoedingen”. Verlengingen gelden voor een verlengingsperiode die in tijd gelijk is aan de laatste geldige abonnementsperiode. Indien de klant wenst op te zeggen, dient de kennisgeving per e-mail te worden verstuurd en zal deze pas als geldig worden beschouwd nadat INSPIRE FITNESS CONCEPT de bevestiging aan de klant heeft verstuurd. De klant heeft niet het recht om het abonnement op te zeggen voordat het afloopt of om terugbetaling van reeds gedane betalingen te verkrijgen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen de partijen. De Klant stemt in met een dergelijke regelmatige betaling per krediet- of debetkaart op de vastgestelde data en onder de voorwaarden die in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn bepaald.

In geval van wijziging van de bankgegevens dient de Klant INSPIRE FITNESS CONCEPT hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen met een opzegtermijn van 15 kalenderdagen.

 1. Beschikbaarheid van fondsen.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant ervoor te zorgen dat op zijn bankrekening voldoende middelen beschikbaar zijn om de betaling te dekken. Als een betaling wordt geweigerd omdat er onvoldoende geld is, mislukt de transactie. In het geval van een geweigerde betaling, is het ons beleid om de betaling in de volgende stappen opnieuw te verwerken. Eerst zal de originele kaart opnieuw worden verwerkt. Ten tweede, als de betaling mislukt, zal elke andere kaart die onder de rekening van het lid is geregistreerd, worden verwerkt. Ten derde, als het opnieuw mislukt of als er geen andere kaart kon worden gevonden, zal de Klant per e-mail op de hoogte worden gebracht en worden gevraagd om het saldo op enigerlei wijze te vereffenen binnen 7 kalenderdagen vanaf de datum van kennisgeving. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de voornoemde termijn wordt betaald, is de Klant een aanvullende forfaitaire boete van 50 euro verschuldigd, alsmede een vertragingsrente van 15 % per jaar vanaf de datum waarop het bedrag verschuldigd was. INSPIRE FITNESS CONCEPT behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap van de Cliënt op te schorten of de Cliënt te verbieden sessies bij te wonen totdat de openstaande vergoedingen of het negatieve saldo zijn voldaan. INSPIRE FITNESS CONCEPT is niet verantwoordelijk voor eventuele extra bankkosten die door de bank van de Cliënt in rekening kunnen worden gebracht.

iii.        Niet of te late betaling.

In geval van niet-betaling of te late betaling of enig ander probleem met betrekking tot de betaling, wordt het gehele aan INSPIRE FITNESS CONCEPT verschuldigde bedrag onmiddellijk van rechtswege opeisbaar. Dit bedrag zal automatisch worden verhoogd met een jaarlijkse rente van drie procent (3%) van het oorspronkelijk verschuldigde bedrag, te rekenen vanaf de datum waarop de betalingen verschuldigd zijn.

 1. Verkeerde prijs.

Met betrekking tot online verkopen zal INSPIRE FITNESS CONCEPT alle redelijke stappen ondernemen om te zorgen voor een correcte weergave van de prijzen van producten en diensten op de site. Ondanks deze inspanningen is het toch mogelijk dat sommige producten of diensten die op de Site worden vermeld, tegen een onjuiste prijs worden weergegeven. Indien INSPIRE FITNESS CONCEPT deze prijsfout in de door de Klant bestelde producten en/of diensten ontdekt, zal INSPIRE FITNESS CONCEPT de Klant hiervan op de hoogte stellen en aanbieden de verkoop voort te zetten tegen de juiste prijs of de Klant de mogelijkheid bieden de verkoop te annuleren en in dat geval zal INSPIRE FITNESS CONCEPT het totale door de Klant betaalde bedrag terugbetalen. INSPIRE FITNESS CONCEPT zal de bestelling van de Klant pas verwerken nadat INSPIRE FITNESS CONCEPT de instructies van de Klant heeft ontvangen. Indien INSPIRE FITNESS CONCEPT niet in staat is om contact op te nemen met de Klant via de contactgegevens die de Klant bij het plaatsen van de bestelling heeft verstrekt, zal INSPIRE FITNESS CONCEPT de bestelling als geannuleerd beschouwen en zal INSPIRE FITNESS CONCEPT de Klant hiervan schriftelijk in kennis stellen. Bovendien zal INSPIRE FITNESS CONCEPT het totale door de Klant betaalde bedrag terugbetalen met gebruikmaking van dezelfde betalingsmethode die de Klant voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt

 1. Herroepingsrecht voor onlineverkoop
 2. Herroepingsrecht.

Wat de online verkoop op de Site betreft, heeft de Klant het recht om zich binnen veertien (14) dagen zonder opgave van redenen uit het Contract terug te trekken. De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag van de sluiting van het Contract.

 1. Uitoefening van het herroepingsrecht.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant INSPIRE FITNESS CONCEPT op de hoogte brengen van zijn voornemen om de Overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of per e-mail) in die zin. De Cliënt kan ook gebruik maken van het modelformulier dat in bijlage 1 bij deze AV is gevoegd. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat de Klant de voornoemde verklaring of mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

iii.        Terugbetaling.

Indien de Klant zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, zal INSPIRE FITNESS CONCEPT alle ontvangen betalingen aan de Klant terugbetalen, inclusief de leveringskosten van de Klant, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen vanaf de dag waarop INSPIRE FITNESS CONCEPT op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om zich terug te trekken uit de Overeenkomst. INSPIRE FITNESS CONCEPT zal een dergelijke terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als de Klant voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant geen kosten hoeven te maken als gevolg van een dergelijke terugbetaling.

 1. Uitzonderingen op het herroepingsrecht.

Zoals bepaald in artikel VI.53 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, kan de Klant zich niet beroepen op zijn herroepingsrecht in de volgende gevallen

“- servicecontracten, nadat de dienst volledig is uitgevoerd, indien de dienst is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant. Zodra het contract volledig is uitgevoerd, verliest de Klant namelijk zijn herroepingsrecht;

– de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

– de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en die na levering door de consument zijn ontzegeld;

– de levering van goederen die na levering naar hun aard onverbrekelijk met andere goederen zijn vermengd.

 1. Deelname aan de sessies

Sessies moeten van tevoren worden geboekt. Plaatsen kunnen online worden gereserveerd, maar ook per telefoon (bel en whatsapp) en e-mail (info@inspirefitnessconcept.be).

Geboekte sessies zijn geldig tot 5 minuten voor aanvang van de sessie. Klanten die een sessie hebben geboekt, moeten zich voor deze tijd melden bij de receptie van de studio. Na 5 minuten, als de klant niet heeft ingecheckt, wordt zijn reservering eenzijdig geannuleerd door INSPIRE FITNESS CONCEPT en wordt de eventueel overgebleven ruimte aangeboden aan leden die op de wachtlijst staan en wachten bij de receptie van de studio.

 1. Annuleringsvoorwaarden
 2. Wijze van annulering.

Indien de Cliënt niet in staat is een sessie bij te wonen waarvoor hij/zij een plaats heeft gereserveerd of op de wachtlijst is geplaatst, dient de Cliënt de reservering tijdig te annuleren, zodat de plaats beschikbaar komt voor andere cliënten. Annuleringen moeten via de Website worden doorgegeven uiterlijk 2 uur voor de betreffende small group training sessie of uiterlijk 12 uur van tevoren voor een personal training les. Annuleringen kunnen online of per e-mail worden gedaan.

 1. Gevolgen van het niet op tijd annuleren.

De status van het INSPIRE FITNESS CONCEPT-account van de Klant wordt gemarkeerd met “Te late annulering” als de Klant niet tijdig annuleert, of “No Show” als de Klant niet annuleert. Late annuleringen en no-show tegoeden worden niet terugbetaald. Bovendien, in geval van no-show, zoals hierboven bepaald, zal de Optie of het Lidmaatschap vanaf die datum geactiveerd worden.

 1. Regels van de studio
 2. Verloop van de zittingen.

INSPIRE FITNESS CONCEPT stelt alles in het werk om sessies en diensten tijdig te leveren zoals geadverteerd op de Site. Het schema kan echter worden gewijzigd of geannuleerd, indien mogelijk met een voorafgaande kennisgeving. INSPIRE FITNESS CONCEPT zal sessies die om welke reden dan ook worden gewijzigd of geannuleerd, terugbetalen, overdragen of op enigerlei wijze vergoeden, zolang dit gebeurt om een reden die aan INSPIRE FITNESS CONCEPT kan worden toegeschreven.

 1. Toegang tot de studio.

De studio gaat 10 minuten voor de sessies open en sluit 10 minuten na de sessies. Om de gebruiken van iedereen te respecteren, is het niet toegestaan laat binnen te komen en wordt vroegtijdig vertrek sterk ontmoedigd. INSPIRE FITNESS CONCEPT behoudt zich het recht voor om de toegang tot de studio(‘s) te weigeren als een sessie meer dan 15 minuten te laat is.

iii.        Studio beveiliging.

INSPIRE FITNESS CONCEPT en/of haar personeel kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen in de Studio(‘s).

De aanwezigheid in de studio(‘s) van niet-leden, met name van kinderen, is verboden.

 1. Schorsingsbeleid
 2. Het recht van de Klant om het Lidmaatschapsabonnement op te schorten.

Alle Klanten hebben het recht om hun Lidmaatschapsabonnement op te schorten zonder opschortingskosten te betalen onder de volgende voorwaarden:

– Schorsing kan ten hoogste eenmaal per kalenderjaar worden aangevraagd.

– De schorsingsaanvraag moet een begin- en een einddatum vermelden. De schorsing moet minimaal 1 week en maximaal 4 weken duren. Medische schorsingen kunnen echter voor maximaal 3 maanden worden aangevraagd op vertoon van een officiële verklaring van de behandelend arts.

– Schorsingsaanvragen moeten worden ingediend via info@inspirefitnessconcept.be met een opzegtermijn van 5 werkdagen voor de aanvang van de schorsing. Voor medische schorsingen moet de doktersverklaring (met vermelding van het aantal dagen schorsing) uiterlijk 10 werkdagen na de begindatum van de schorsing worden ingediend.

– De opschorting wordt pas van kracht wanneer INSPIRE FITNESS CONCEPT haar aanvaarding per e-mail aan de Klant bevestigt. Indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, behoudt INSPIRE FITNESS CONCEPT zich het recht voor om de opschorting te weigeren en zal de Klant hiervan op de hoogte stellen. In dat geval blijft het Contract van kracht.

 1. Recht van INSPIRE FITNESS CONCEPT om haar verplichtingen op te schorten.

Indien de Klant zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract – met inbegrip van deze AV evenals de Gebruiksvoorwaarden van de Site – niet nakomt, heeft INSPIRE FITNESS CONCEPT het recht haar verplichtingen op te schorten zonder dat dit een opzegging van het Contract inhoudt, op voorwaarde dat de Klant niet binnen 15 kalenderdagen na de ingebrekestelling door INSPIRE FITNESS CONCEPT de nodige maatregelen heeft getroffen om de situatie te verhelpen. Wanneer de Klant aan zijn verplichtingen zal hebben voldaan, staat het INSPIRE FITNESS CONCEPT vrij om verder te gaan met de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen, onverminderd de voorwaarden die uit deze opschorting voortvloeien. Bovendien zal INSPIRE FITNESS CONCEPT bij gehele of gedeeltelijke handhaving van de tekortkomingen gedurende een periode van vijftien (15) kalenderdagen na de ingebrekestelling geacht worden van rechtswege ontbonden te zijn van een van haar verplichtingen ten nadele van de Klant.

 1. Rechten en verantwoordelijkheden van INSPIRE FITNESS CONCEPT
 2. Intellectueel eigendom

Onverminderd de gebruiksvoorwaarden van de Site erkent de Klant dat INSPIRE FITNESS CONCEPT, of een met INSPIRE FITNESS CONCEPT gelieerd bedrijf, de exclusieve eigenaar blijft van alle intellectuele eigendomsrechten op alle elementen van de Site en de diensten (dit omvat de sessies, workshops en alle andere activiteiten die door INSPIRE FITNESS CONCEPT op de Site worden georganiseerd en aangeboden). Bovendien blijft INSPIRE FITNESS CONCEPT de enige eigenaar van de naam, het handelsmerk, de domeinnaam en het logo (hierna de “Merken”) die gebruikt worden om haar producten te verkopen en haar diensten te verlenen, zowel online als offline. De Klant mag de Merken op geen enkele wijze gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van INSPIRE FITNESS CONCEPT en de respectievelijke eigenaren.

INSPIRE FITNESS CONCEPT verleent aan de Klanten van de Site een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, onvervreemdbare en herroepbare licentie om een kopie van de op de Site gepresenteerde elementen te bekijken en tijdelijk te downloaden. Alle elementen die op de site worden gepresenteerd of beschikbaar worden gesteld, met inbegrip van – maar niet beperkt tot – grafische elementen, documenten, tekst, afbeeldingen, geluid, video, audio, illustraties, software en HTML-code (hierna de “Elementen”) zijn het exclusieve eigendom van INSPIRE FITNESS CONCEPT of haar leveranciers van inhoud. De Materialen worden beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom. Behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in dit document, zal de Klant niet:

 1. de Materialen gebruiken, kopiëren, wijzigen, weergeven, verwijderen, verspreiden, downloaden, opslaan, reproduceren, verzenden, publiceren, verkopen, doorverkopen, aanpassen of er afgeleide werken van maken, of
 2. de Materialen te gebruiken op andere websites of in andere media, zoals netwerkomgevingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van INSPIRE FITNESS CONCEPT.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, of voor zover noodzakelijk voor de Klant om de Site te bekijken in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden, zal de Klant niet:

 1. de Site geheel of gedeeltelijk te kopiëren;
 2. de Site weer te geven, te reproduceren, afgeleide werken van de Site te maken, te verzenden, te verkopen, te distribueren, te verhuren, te leasen, in sublicentie te geven, uit te lenen, toe te wijzen of anderszins de Site geheel of gedeeltelijk te exploiteren
 3. de Site in andere producten te integreren
 4. functieoproepen of andere ingebedde links van enig softwareprogramma naar de Site maken
 5. auteursrechtvermeldingen of andere eigendomsvermeldingen van INSPIRE FITNESS CONCEPT of haar externe leveranciers te verwijderen of onleesbaar te maken
 6. de merken van INSPIRE FITNESS CONCEPT of haar derde leveranciers te gebruiken; of
 7. de toepassingen of de broncode van de Site demonteren of er op een andere manier toegang toe trachten te krijgen.

 1. Verklaring van afstand en aansprakelijkheid

INSPIRE FITNESS CONCEPT verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de diensten te leveren volgens de regels van de kunst en het hoogste niveau van professionalisme (middelenverbintenis). INSPIRE FITNESS CONCEPT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of diefstal van persoonlijke eigendommen binnen of buiten de lokalen/studio’s. INSPIRE FITNESS CONCEPT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door een derde veroorzaakte schade aan eigendommen, zaken of persoonlijk letsel. INSPIRE FITNESS CONCEPT is niet aansprakelijk voor gevolgschade en/of indirecte schade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) winstderving, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratieve of personeelskosten, verlies van klanten of claims van derden.

De klant zal INSPIRE FITNESS CONCEPT slechts aansprakelijk kunnen stellen voor directe schade die het gevolg is van opzettelijke of grove nalatigheid van INSPIRE FITNESS CONCEPT bij het schenden van de Overeenkomst, fraude of opzettelijk wangedrag van INSPIRE FITNESS CONCEPT, of lichamelijk letsel of overlijden veroorzaakt door INSPIRE FITNESS CONCEPT terwijl de Cliënt in de studio(‘s) aanwezig is. Deze verklaring van afstand doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de Klant als consument.

De Klant vrijwaart INSPIRE FITNESS CONCEPT voor alle directe of indirecte schade die zij lijdt ten gevolge van het gebruik door de Klant van de Site of de diensten van INSPIRE FITNESS CONCEPT in strijd met deze AV. Dit omvat – onder meer – de terugbetaling van juridische kosten en gerechtskosten.

INSPIRE FITNESS CONCEPT is niet verantwoordelijk voor technische problemen die het doorgeven van informatie via haar site belemmeren. INSPIRE FITNESS CONCEPT is niet verantwoordelijk tegenover de Klant voor enige wijziging, onderbreking, defect of beëindiging van haar Site.

INSPIRE FITNESS CONCEPT is ook niet verantwoordelijk voor websites van derden waarnaar op haar Site of Applicatie wordt verwezen. De aanwezigheid van links of knoppen op de Site die toegang geven tot websites van derden impliceert geen relatie of associatie tussen INSPIRE FITNESS CONCEPT en de eigenaar van deze websites van derden. De Klant is als enige verantwoordelijk voor zijn toegang tot websites van derden. De Klant moet voorzichtig en met gezond verstand te werk gaan en vertrouwen op zijn eigen oordeel bij het gebruik van websites van derden.

INSPIRE FITNESS CONCEPT behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Site te wijzigen of zelfs de Site op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving of kennisgeving aan de Cliënten.

De Klant erkent en stemt ermee in:

 1. dat hij alle risico’s aanvaardt met betrekking tot, of voortvloeiend uit, zijn gebruik, raadpleging van of toegang tot de Site. De Site wordt aangeboden “zoals hij is” en “zoals hij beschikbaar is”.
 2. INSPIRE FITNESS CONCEPT wijst uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, of garanties die voortvloeien uit de loop van de prestaties, het handelsverloop of het gebruik van de Site. c. INSPIRE FITNESS CONCEPT wijst uitdrukkelijk alle garanties af die :
 3. de Site en de inhoud ervan vrij zullen zijn van fouten en/of virussen
 4. de Site zal werken op een ononderbroken en veilige manier

iii. de Site te allen tijde beschikbaar zal zijn

 1. de Site zal voldoen aan alle eisen van de Klant.

INSPIRE FITNESS CONCEPT wijst verder elke garantie van de hand met betrekking tot de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, geldigheid of waarachtigheid van gegevens die op de site worden verstrekt.

 1. Persoonlijke gegevens
 2. Nauwkeurigheid van gegevens.

Elk lid ziet erop toe dat de informatie die bij de inschrijving of op enig moment aan INSPIRE FITNESS CONCEPT wordt verstrekt, juist en volledig is.

 1. Verwerking van persoonsgegevens.

INSPIRE FITNESS CONCEPT verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-Verordening 2016/679 van 27 april 2016) en alle andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (“Toepasselijke Wetgeving Gegevensbescherming”), en zoals gedetailleerd in het Privacybeleid van INSPIRE FITNESS CONCEPT (www.inspirefitnesscconcept.be/privacy). De Klant kan alle vragen betreffende de verwerking van persoonsgegevens stellen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@inspirefitnessconcept.be

 1. Overmacht

Noch INSPIRE FITNESS CONCEPT, noch de Klant zijn aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van het Contract indien deze te wijten is aan overmacht. Als overmacht wordt beschouwd hetgeen in het algemeen door de rechtspraak van de Belgische rechtbanken in dit verband wordt beschouwd, en met name elke gebeurtenis buiten de uitdrukkelijke controle van de partijen die de normale uitvoering van de AV verhindert, met inbegrip van een volledige of gedeeltelijke staking in of buiten de studio(‘s), lock-out, uitzonderlijke weersomstandigheden, epidemieën, blokkering van distributie of opslag om welke reden dan ook, aardbeving, brand, storm, overstroming, waterschade, bevriezing van computer- of telecommunicatiesystemen, diefstal, pandemie, …

De partij die zich op overmacht beroept, stelt de andere partij daarvan in kennis en neemt alle redelijke maatregelen om de tijdelijke overmachtsituatie te verhelpen.

Indien de situatie die de overmacht veroorzaakt langer duurt dan negentig (90) dagen vanaf de datum van kennisgeving door de partij die zich erop beroept, heeft elk van de partijen het recht om het Contract te beëindigen zonder enige vorm van schadevergoeding verschuldigd aan de andere partij.

 1. Opdracht

In het kader van de levering van producten en/of diensten aan de Cliënt is INSPIRE FITNESS CONCEPT gerechtigd om zonder voorafgaande toestemming van de Cliënt overeenkomsten aan te gaan met onderaannemers (waaronder docenten) voor de levering hiervan. INSPIRE FITNESS CONCEPT kan het Contract of een deel ervan overdragen aan een derde persoon of bedrijf.

Alle lidmaatschapsabonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Ze kunnen niet gedeeld worden. Eenieder die dit artikel overtreedt, zal de toegang worden geweigerd en zal zijn lidmaatschap definitief verliezen.

 1. Diversen

De Klant stemt ermee in dat er geen arbeidsverhouding, partnerschap, agentschap of deelnemingsverhouding bestaat tussen hem/haar en INSPIRE FITNESS CONCEPT, voortvloeiend uit of resulterend uit zijn/haar gebruik van de Site.

Het nalaten of uitstellen door INSPIRE FITNESS CONCEPT van het afdwingen van een bepaling van de TOS zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een van haar rechten onder de TOS, nu of in de toekomst.

Indien op enig moment enige bepaling van deze AV onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt onder de toepasselijke wetgeving, zal dit geen invloed hebben op de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze AV en de Overeenkomst, noch zal dit op enigerlei wijze afbreuk doen aan deze bepalingen. INSPIRE FITNESS CONCEPT en de Klant zullen alle redelijke inspanningen leveren en alle noodzakelijke stappen ondernemen om een onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling van deze AV te vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare bepaling die in wezen hetzelfde economische effect heeft op de partijen en die, voor zover wettelijk toegestaan, de oorspronkelijke bedoeling bevat.

De oorspronkelijke versie van deze AV is in het Frans en het Nederlands opgesteld.

 1. Toepasselijk recht – bevoegdheid

Deze AV worden beheerst door het Belgisch recht. Beide partijen verbinden zich ertoe om in geval van discussies of geschillen over de toepassing of interpretatie van deze AV een minnelijke schikking na te streven alvorens een gerechtelijke procedure in te leiden.

De rechtbanken van Vlaams-Brabant, Nederlandstalig gebied, zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen betreffende deze AV, tenzij dwingende wetsbepalingen anders voorschrijven.